1. tín dụng

1.1 Tài liệu này được tạo ra cho Chuyến thăm Koh Rong của SEQ Legal.

2. Thông báo về bản quyền

2.1 Bản quyền (c) 2014 Thăm Koh Rong.

2.2 Theo các quy định rõ ràng của thông báo này:

(a) chúng tôi cùng với các nhà cấp phép của chúng tôi sở hữu và kiểm soát toàn bộ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web của chúng tôi và tài liệu trên trang web của chúng tôi; và

(b) tất cả bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác trong trang web của chúng tôi và tài liệu trên trang web của chúng tôi đều được bảo lưu.

3. Giấy phép bản quyền

3.1 Bạn có thể:

(a) xem các trang từ trang web của chúng tôi trong một trình duyệt;

(b) tải các trang từ trang web của chúng tôi để lưu trữ trong một trình duyệt;

(c) In các trang từ trang web của chúng tôi;

(d) truyền các tập tin âm thanh và video từ trang web của chúng tôi; và

(e) Sử dụng Ghé thăm Koh Rong bằng một trình duyệt web,

tùy thuộc vào các điều khoản khác của thông báo này.

3.2 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản khác của thông báo này, bạn không được tải bất kỳ tài liệu nào từ trang web của chúng tôi hoặc lưu bất kỳ tài liệu nào vào máy tính của bạn.

3.3 Bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi để tìm hiểu về Koh Rong, lập kế hoạch và đặt chuyến đi của bạn và bất kỳ dịch vụ nào khác trên trang web của chúng tôi và bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.4 Trừ khi được thông báo rõ ràng, bạn không được chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi.

3.5 Trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền liên quan trong tài liệu, bạn không được:

(a) tái xuất bản tài liệu từ trang web của chúng tôi (bao gồm cả việc tái bản trên trang web khác);

(b) bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ trang web của chúng tôi;

(c) hiển thị bất kỳ tài liệu nào từ trang web của chúng tôi ở nơi công cộng;

(d) khai thác tài liệu từ trang web của chúng tôi vì mục đích thương mại; hoặc là

(e) phân phối lại tài liệu từ trang web của chúng tôi, trừ trường hợp được thông báo rõ ràng.

4. Chấp nhận sử dụng

4.1 Bạn không được:

(a) sử dụng trang web của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào hoặc thực hiện bất kỳ hành động gây ra, hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc làm suy giảm hiệu suất, tính sẵn có hoặc khả năng tiếp cận của trang web;

(b) sử dụng trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào trái pháp luật, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại;

(c) sử dụng trang web của chúng tôi để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền tải, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc liên quan đến) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi rút máy tính, Trojan horse, sâu, keystroke logger, rootkit phần mềm máy tính độc hại; hoặc là

(d) tiến hành bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu có hệ thống hoặc tự động (bao gồm nhưng không hạn chế việc cạo, khai thác dữ liệu, khai thác dữ liệu và thu thập dữ liệu) trên hoặc liên quan đến trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

5. Báo cáo lạm dụng

5.1 Nếu bạn tìm hiểu về bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động bất hợp pháp nào trên trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào vi phạm thông báo này, vui lòng cho chúng tôi biết.

5.2 Bạn có thể cho chúng tôi biết về bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động như vậy qua email.

6. Thực thi quyền tác giả

6.1 Chúng tôi rất nghiêm túc bảo vệ bản quyền của chúng tôi.

6.2 Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đã sử dụng tài liệu bản quyền của chúng tôi trái với giấy phép nêu trong thông báo này, chúng tôi có thể khởi kiện với bạn, tìm kiếm thiệt hại về tiền bạc và / hoặc lệnh cấm để ngăn bạn sử dụng các tài liệu này. Bạn cũng có thể được lệnh phải trả chi phí pháp lý.

7. Quyền

7.1 Bạn có thể yêu cầu sự cho phép sử dụng các tài liệu bản quyền trên trang web của chúng tôi bằng cách viết cho chúng tôi bằng email.